RİSK DEĞERLENDİRMESİ


Makro İş Güvenliği,her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

İşletme ve işyerlerine risk analizi yaparak; Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi ve Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere Çekilmesi; Risk değerlendirme çalışmaları ile

- Tehlikelerin sınıflandırılması,
- Risklerin belirlenmesi,
- Risklerin Derecelendirilmesi,
- Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi,
hedeflenmektedir.

risk değerlendirmesi
Risk değerlendirme faaliyetleri ile;

- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar.
- İşyeri yönetiminin ve çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.
- Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.
- İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar.
- İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar.
- İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar.
- İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.

Gerçekleştirilen Risk Analizi çalışmaları sonucunda Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi ile orta ve üst düzey yöneticilere risk analizi çalışmalarının işletmede uygulaması ve "Risk analizi nasıl yapılır?" hakkında bilgi aktarılmaktadır.

İşletmenizde risk analizi çalışmaları tamamen OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartları kapsamında hazırlanmaktadır. Bu nedenle OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini bünyesinde kurmak ve uygulamak isteyen firmalar için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Risk analizi nasıl yapılır

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

a. İşe başlamada
- İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
- İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

b. Değişiklik durumunda - İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
- Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
- Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda - İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,

d. Düzenli aralıklarla - İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.
Tehlike ve Risk değerlendirmesi işyerimizde şu şekilde yapılmaktadır:
•Risk Analizi çalışmaları silgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
•Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
•Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

Risk değerlendirme metodolojileri içerisinde yer alan metodlar ise şu şekilde tanımlanabilir;

Başlangıç Tehlike analizi -Pha
İş Güvenliği analizi – Jsa
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – Hazop
Güvenlik Denetimi
Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- Fta
Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – Fmea/Fmeca
Olay Ağacı Analizi – Eta
Neden – Sonuç Analizi

Risk Değerlendirme Metodu

Metot olarak genellikle matris temelli metotlar kullanılmaktadır. Matris metotları 2 boyutlu metotlardır. Makro İş Güvenliği olarak Kinney Metot'unu kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü Kinney Metodu 3 Boyutlu Risk Değerlendirmesi metot'udur. Matris Metotlar genel olarak proses güvenliği için uygundur. Olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tam olarak engellemezler. Ama kinney metodu 3 boyutlu (olasılık*şiddet*frekans) olduğundan dolayı bu konuda son derece uygulanabilir bir metottur.

Kinney Metodu Risk puanı = şans (olasılık) + frekans + şiddet
Online Teklif Formu ile İş Güvenliği Hizmetinde Bulunabilirsiniz.

TEKLİF İSTEYİN